แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง41102)

แบบทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง41102)

  
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อสอบทั้งหมดมี 10 ข้อ 4 ตัวเลือก