แบบทดสอบที่ 1 เรื่องหลักศิลาจารึก

  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว