แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ทดสอบย่อยหน่วยที่ 1

  
ให้นักเรียนเลือกตอบคำถามที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียว