วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นป. 1 แบบทดสอบเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน กบ กก กด

แบบทดสอบที่ 1 ป.1 ปีการศึกษา 2551

  
ให้นักเรียนลองตอบคำถามจากแบบทดสอบที่กำหนดให้ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว