แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการพิมพ์ภาพ

โดย ครูปภาวี สุขธยารักษ์ โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด