แบบทดสอบวิชา ดนตรี (การเป่าขลุ่ย 1 ) ปี 2551 p18.jpg

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว