แบบทดสอบ วิชาภาษาไทยชุดที่ 1 เรื่อง ตัวการันต์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2551

  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว