แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การนวดฝ่าเท้า

  
คำสั่ง จงเลือกคำสั่งถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว