แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องสัตว์

แบบฝึกภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์

  
ให้นักเรียนกากบาททับรูปภาพที่ถูกต้องที่สุด