แบบทดสอบการใช้โปรแกรม MS.OFFICE 2007

  
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว