แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบทดสอบมี 10 ข้อ ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
เวลาทำแบบทดสอบ 10 นาที