อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

       การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

     ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
          - กิจกรรม Digital Use -เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
          - กิจกรรมDQ (Digital Intelligence Quotient) ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลวิเคราะห์จากภาพและข่าว พร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่ได้รับเพื่อเชื่อมแต่ละประเด็นว่าพฤติกรรมในข่าวหรือในสื่อดิจิทัลนั้นสอดคล้องสะท้อนถึงการขาดทักษะด้านใด
         - กิจกรรม การสร้างสื่อจาก Application Pic collage ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ใช้ทักษะในการสืบค้น สกัดข้อมูลที่ได้ และสร้างออกมาเป็นสื่อ
         - Workshop ส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล โดยการวิเคราะห์สื่อ โดยใช้นวัตกรรม QR Code มาเป็นเครื่องมือเสริมในการเรียนรู้


 
 

 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 20 ธันวาคม 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 2497 ครั้ง