อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


ขอเชิญคุณครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ประจำปี 2560

       ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ได้นั้น 

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เข้าร่วมการอบรม “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน”โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดยในแต่ละรุ่น ๆ จะรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 60 คน การจัดอบรมจะจัดขึ้นจำนวน 4 ภาค ดังนี้

ภาคใต้
วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

**ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมภานในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560**
 
ภาคเหนือ
พะเยา - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560   ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย  - รุ่นที่ 2 วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560  อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง R3/2 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จ.เชียงราย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560**

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่1 วันที่ 20-21 เมษายน 2560 บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน จ.กรุงเทพมหานคร
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560**             
ราชบุรี - รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560**  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย - รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
เลย - รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560**


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสานงานในรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ
ผู้ประสานงานโครงการฯ - คุณชญาวดี ธรรมบุษดี โทร. 083-297-2265 อีเมล chayavadeet@gmail.com 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 15 กุมภาพันธ์ 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 2905 ครั้ง