อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


ความเป็นมา ...


 
ความเป็นมาและความสำคัญ:

อินเทอร์เน็ต จัดเป็นสื่อที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนถือเป็นผู้ใช้กลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ เด็กๆ เรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วแต่ขาดความระมัดระวัง ส่วนผู้ใหญ่ก็ใช้ไม่เป็น ทำให้เกิดช่องว่างในการพูดคุยสื่อสาร เด็กและเยาวชนไทยบางส่วนใช้สื่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร้ขอบเขต ไร้ทิศทาง ส่งผลกระทบด้านลบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การถูกล่อลวง ล่วงละเมิดทางเพศ การเข้าถึงสารสนเทศด้านลบ การติดเกม และเพื่อนแช็ต ละเลยต่อการเรียนและหน้าที่ หมกมุ่นกับโลกเสมือน ตัดขาดจากโลกแห่งความจริง ไม่มีกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้อื่น ก่อปัญหาสังคมมากมาย ดังจะเห็นได้จากข่าวด้านลบที่ปรากฎตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่นับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

  ข้อเท็จจริงของเด็กและเยาวชน:
 • ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
 • ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก่อน
 • ส่วนใหญ่ใช้เน็ตโดยลำพัง
 • ส่วนใหญ่เคยคุยกับคนแปลกหน้าบนเน็ต
 • ส่วนใหญ่ใช้เน็ตเพื่อหาเพื่อนใหม่ บางส่วนเคยไปพบเพื่อนใหม่มาแล้ว
 • ส่วนใหญ่เคยดูเว็บลามก เคยดาวน์โหลดภาพหรือวิดีโอโป๊จากเน็ต
 • มีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาเล่นเน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย ให้สามารถออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มครูและผู้ปกครอง เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในแง่มุมของการใช้เทคโนโลยี โดยการผลักดันให้เกิดกลุ่ม เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ (CyberParents) ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์อินเทอร์เน็ตตลอดจนการวิธีการดูแลลูกหลานที่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันได้ โดยเราได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.
  ข้อเท็จจริงของผู้ใหญ่:
 • ส่วนใหญ่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
 • ซื้อคอมพิวเตอร์และติดเน็ตที่บ้านให้ลูก (ถ้าพอมีฐานะ)
 • ส่วนใหญ่ตัวเองใช้เน็ตไม่เป็น ไม่มีความรู้ แนะนำลูกไม่ได้
 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องส่วนตัวของลูก
 • ปล่อยลูกเล่นเน็ตโดยลำพัง ไม่ค่อยมีเวลาให้
 • ไม่รู้ ไม่สนใจว่าลูกทำอะไรบนเน็ต คิดว่าลูกค้นคว้าเรียนหนังสือ
 • ไม่ค่อยพูดคุยสื่อสารภาษาเน็ตกับลูก
 • ไม่ค่อยยอมลงทุนซื้อหาอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ในปีนี้ จะเน้นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ โดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการผลักดันกิจกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และเด็ก ทั้งสามฝ่าย เนื่องจากทุกคนย่อมมีประสบการณ์ตรงที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยเฉพาะผู้ปกครองนั้น เชื่อว่าจะเป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันกิจกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโรงเรียน ที่บ้าน และสามารถถ่ายทอด เชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองกลุ่มอื่น โรงเรียนอื่นๆ ต่อไปได้
  วัตถุประสงค์:
 1. สร้างความตระหนักเรื่องการออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่สังคม
 2. เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ชี้ให้เห็นทั้งด้านคุณและโทษ
 3. ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ให้พูดคุยสื่อสารดูแลแนะนำกันได้
 4. สร้างโรงเรียนต้นแบบการใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปขยายผลต่อยังโรงเรียนใกล้เคียง
 5. สร้างแนวทางสำหรับหลักสูตร “อินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์” และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อการเผยแพร่สู่สังคม
 6. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีกลุ่มแกนนำที่ร่วมทำกิจกรรม ผลักดันให้กลุ่มเข้มแข็ง สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบที่ถาวร เครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศได้
สมัครเข้าร่วมเครือข่าย:
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ โปรดติดต่อ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น ไอที
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2257-7122
โทรสาร 0-2257-7121
อีเมล์: info@thaisafenet.org